Beste bezorgde buurtbewoner, beste sympathisant, beste lezer,

Hengelhoef ligt ons allen nauw aan het hart. Het mooie domein speelde doorheen de ontstaansgeschiedenis van onze wijk Houthalen-Oost altijd een belangrijke rol. Hengelhoef is niet alleen de groene long in ons woongebied, het is een park waar velen onder ons op tal van vlakken leuke en mooie herinneringen aan hebben.

Hengelhoef is ook een gebied vol historie. Decennia lang was het een recreatie- en vakantiepark gerund door de Christelijke Mutualiteit. Toen eind jaren negentig de Mutualiteit het domein afstootte kwam het domein in minder gunstig vaarwater terecht. Houthalen-Oost werd een eerste keer flink wakker geschud, toen in 2002 de federale overheid het centrum omvormde tot een opvangcentrum voor asielzoekers. Honderden inwoners protesteerden tegen de omvorming van dit mooie recreatiegebied in een woongebied voor asielzoekers. Voor het eerst werd toen effectief duidelijk wat de waarde van het domein voor onze wijkbewoners is. Het is bij de protestacties tegen de omvorming van het domein naar een asielcentrum dat een grote saamhorigheid tussen de inwoners ontsproot. Vanuit die saamhorigheid werd destijds de actiegroep vzw Red Hengelhoef opgestart. Een actiegroep die op een wettelijke manier zich verzette tegen de omvorming van het  gebied, zich hierbij baserend op de bestaande wetgevingen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Toerisme werd weer welkom dankzij Red Hengelhoef

Red Hengelhoef haalde zijn slag thuis. In 2004 kreeg Hengelhoef opnieuw de stempel recreatiegebied en werd het terrein terug ingericht als recreatie- en verblijfsgebied. Hengelhoef werd hierbij feitelijk opgedeeld in vier zones. Je hebt de eerste zone die grenst aan de Tulpenstraat en die ingevuld en beheerd wordt door de Nederlandse Oostappen Groep. Binnen dit gebied vind je de camping, de chalets en het zwembad.

Een tweede deel van het terrein kwam in handen van het West-Vlaamse  Twin Properties. Hier gaat het om het gebied van de stenen bungalows en vakantieappartementen, grenzend aan Genk en ontsloten via de Donderslagweg. Dit gebied herbergde vroeger de ‘Piramide’ en cafetaria ‘De Bosrand’.

Een derde zone kwam terecht bij Limburgs Landschap dat instaat voor het onderhoud van de bossen en de uitbating van het bezoekerscentrum. In en rond het bezoekerscentrum en de fruitweiden worden steevast activiteiten georganiseerd rond bos en natuur.

Het kasteel van Hengelhoef en de bijbehorende hoeve bleef in handen van de Christelijke Mutualiteit.

Kwaliteitsvolle evolutie

Beide gebieden (Oostappen groep en Twin Properties) ondergingen de voorbije jaren een evolutie. Die was helaas niet altijd overal positief. Toch zijn we blij als buurtbewoners dat het terrein zijn authentieke bestemming van recreatiegebied behouden heeft én dat het terrein toegankelijk blijft voor het publiek, voor ons als inwoners. Ook in de toekomst willen we die recreatieve invulling blijven behouden en alle groeikansen geven. Maar dat gebeurt best wel in goede dialoog met de buurtbewoners én op een manier die rekening houdt met de opmerkingen, de vragen en de noden die in onze wijk leven.  Bovendien kiest Houthalen-Oost voor een kwaliteitsvolle invulling. Wij willen terug een toeristische parel worden, niet het lelijke eendje.

Provincie maakt ruimtelijk toekomstplan

Om de toeristische ondernemers groeikansen te geven én om dit te doen binnen zones die afgebakend zijn via een ruimtelijk uitvoeringsplan, werd er in 2017 een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgesteld door de provincie. Dit plan deelt de zones van het terrein in en geeft aan elke zone een bestemming. Het merendeel van het terrein, waaronder de bossen en de vijvers, wordt door het plan definitief natuurgebied. We zullen er met andere woorden de komende jaren gelukkig kunnen blijven genieten van de mooie bossen, de Roosterbeek, de waterpartijen; kortom de mooie en unieke fauna en flora.

Echter, andere delen van het terrein krijgen een toeristische invulling. Er worden zones afgebakend waar een hotel gaat komen, zones voor de bouw van nieuwe bijkomende vakantieappartementen en zones voor een parkeerterrein. In dit geval hebben we het over het gebied van Twin Properties. Op het terrein van de Oostappen Groep worden zones afgebakend waar er bijkomende stacaravans en chalets komen, zones waar Unit-appartementen worden opgebouwd , een zone voor parkeren en recreëren (zwembad) en een zone voor tijdelijk kamperen (met caravans).  De inplanting van deze zones ten aanzien van de omliggende woonbuurten roept echter vragen op en hebben een negatieve invloed op onze levenssfeer. Wist je bijvoorbeeld dat er een zone is die grenst aan de Weg naar Zwartberg, tot aan het kruispunt met de Magnoliastraat? Wist je trouwens dat er groene buffers voorzien worden die amper 20 meter breed zijn?

Terugkoppelmomenten met buurtbewoners

Tijdens de procedure die gepaard gaat met het uitwerken van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, zijn een aantal terugkoppelmomenten voorzien. De opzet van deze momenten is dat iedereen zicht krijgt op de ingedeelde zoneringen en op de toekomstplannen die volgen op deze ruimtelijke planning. Ook de buurtbewoners zijn hierbij een belangrijke, onmisbare schakel.

Op 27 oktober 2017 vond er zo’n eerste informatiemoment plaats in dienstencentrum Perron-Oost. In het centrum presenteerde de provincie de opgemaakte plannen. Er werd uitleg gegeven die moest verduidelijken wat de plannen precies allemaal inhielden. Een 50-tal buurtbewoners kwam er een kijkje nemen. Het is op deze informatievergadering dat de kiem gelegd werd voor een herstart van Red Hengelhoef. Heel wat buurtbewoners die zich kwamen informeren over de plannen, waren immers stomverbaasd met een aantal invullingen en de grote vrijheid die de toeristische ondernemers ondanks de zoneringen toch nog krijgen.

Vanuit die verbazing en de vele vragen die ermee gepaard gaan, kwam de vraag om een platform op te richten waarin bezorgde buurtbewoners het ruimtelijk uitvoeringsplan verder kunnen uitdiepen om zo daadwerkelijk te ontdekken wat er mogelijk in de toekomst op Houthalen-Oost afkomt. De impact van Hengelhoef op het samenleven in Houthalen-Oost wordt met de plannen immers erg groot. Belangrijk dus dat over de toekomstvisies grondig, diep en degelijk nagedacht wordt.

De nieuwe toekomst van Hengelhoef begint opnieuw te beroeren

In de dagen na de infovergadering in Perron-Oost ‘leefde’ de toekomstplannen rond Hengelhoef volop in Houthalen-Oost. Mensen zochten mekaar op om er over te praten, bezorgdheden werden geuit en vragen vlogen in het rond. Ook bij voormalige bestuursleden van Red Hengelhoef kwamen de vragen terecht. En wat bleek: veel buurtbewoners zitten met dezelfde vragen en bedenkingen. Houthalen-Oost wil de toeristische ondernemers kansen geven, maar wel op een kwaliteitsvolle en begrensde manier. Bovendien maken velen zich zorgen over de effectieve invulling van het terrein. Word het daadwerkelijk een recreatief verhaal voor vakantiegangers, of moeten we vrezen voor een toeristisch domein dat grotendeels ingevuld wordt met buitenlandse werknemers die (tijdelijk) onderdak nodig hebben.  Een pertinente vraag die erg leeft in onze wijk.

Mobiliteit is nog zo’n zorgenkindje. Als je de potentiële uitbreidingsplannen bekijkt, besef je dat de verkeersdruk enorm gaat toenemen. Kan onze wijk dat aan? Welke impact heeft die hele verkeersafwikkeling? Hoe zit het met de veiligheid in de buurt? Allemaal vragen die opdoken nadat de provincie de plannen bekend maakte, maar allemaal vragen die vandaag nog weinig of geen concrete antwoorden hebben gekregen.

Sterke spreekbuis

Om een degelijke en duurzame, maar ook een onderbouwde spreekbuis te creëren, werd dan beslist om de krachten via de vzw Red Hengelhoef te bundelen. Red Hengelhoef wordt de vzw die zich de komende jaren zal buigen over al de vragen en bekommernissen uit de wijk. Via de vereniging worden de vragen gekanaliseerd, onderzocht en behandeld. Bovendien zal Red Hengelhoef ook in de lopende procedures optreden als deskundig orgaan om bijvoorbeeld bezwaarschriften in te dienen en indien nodig, zoals destijds, procedures op te starten.

Bezorgdheid bij buurtbewoners groeit

Op 16 november vond in het sportcafé in Houthalen-Oost een eerste informatievergadering plaats vanuit Red Hengelhoef. Een 170-tal buurtbewoners daagde op en kreeg een toelichting over Red Hengelhoef zelf, maar ook over de doelstellingen van de groep. Dat kon enkel maar door kort de plannen en de vragen die er al waren, toe te lichten aan het publiek.

Eén ding werd duidelijk: de infovergadering sloeg in als een bom, veel inwoners zijn blijkbaar nog helemaal niet op de hoogte van de plannen en de berg vragen en opmerkingen groeide die avond dan ook flink aan. Opnieuw het bewijs dat een goed gestructureerde vereniging als Red Hengelhoef absoluut noodzakelijk is. Een taak die vele vrijwilligers binnen de stuurgroep van Red Hengelhoef met plezier op zich nemen.

Omdat een vzw draagkracht moet aantonen, is het van belang dat de vzw Red Hengelhoef met ‘leden’ werkt. Op de infoavond alleen al, sloten 153 gezinnen zich bij Red Hengelhoef aan. Echter, hoe meer ‘leden’, hoe sterker de stem van Red Hengelhoef in heel de procedures zal weerklinken. Lid worden kan altijd en door iedereen. Het is in het belang van Houthalen-Oost, van het mooie domein Hengelhoef en in het belang van u, als buurtbewoner.

Waarvoor strijdt Red Hengelhoef? Brief van de voorzitter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *